Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ELEO-BUDMAX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Brzozowie, adres: ul. T. Kościuszki 23, 36- 200 Brzozów, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648773, NIP: 6861688030, REGON: 365937296; dalej określana mianem „ADO” (Administrator Danych Osobowych). Pełniąc funkcję „ADO” wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Funkcję tą pełni Pan Przemysław Szymański, z którym można się kontaktować w formie elektronicznej na adres p.szymanski@eleo.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: realizacja umowy sprzedaży towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), realizacja procesu reklamacji w ramach umowy gwarancji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), archiwizacja w sytuacji gdy należy wykazać fakty, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń w sytuacjach spornych, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail. W przypadku przedsiębiorców dodatkowo przetwarzamy NIP, REGON, adres siedziby.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego i reklamy tj. w celach informowania o aktualnej ofercie handlowej tylko i wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do następujących podmiotów:
 4. organów państwowych w zakresie przysługujących im uprawnień,
 5. sądów oraz osób biorących udział w prowadzonych postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 6. dostawców towarów w zakresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana uprawnień wynikających z umowy gwarancji,
 7. firm spedycyjnych i operatorów pocztowych w sytuacji gdy dostawa towarów jest realizowana przez te podmioty,
 8. firm spedycyjnych i operatorów pocztowych na podstawie Pani/Pana zgody do przetwarzania danych w celach marketingowych.
 9. firm świadczących na rzecz ADO usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pani/Pana dane osobowe.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez okres trwania umowy sprzedaży towarów lub usług, a po zakończeniu trwania umowy do czasu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń z nią związanych.
 11. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych.
 12. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do przeniesienia danych do innego ADO, o ile nie będzie się sprzeciwiać to obowiązkom ciążącym na ADO, jak również nie będzie sprzeciwiać się temu prawnie uzasadniony interes ADO.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 14. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeśli podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda (np. zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingowych).
 15. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest wymogiem ustawowym oraz umownym warunkującym możliwość świadczenia usług przez ADO. Brak ich podania uniemożliwi nawiązanie i utrzymanie relacji handlowych, w tym niemożliwość wystawienia faktury VAT, czy niemożliwość realizacji umowy gwarancji.
 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez ADO w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.

 

ELEO-BUDMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka komandytowa z siedzibą w Brzozowie,
adres: ul. T. Kościuszki 23, 36-200 Brzozów.

mrowka brzozow eleobudmax
mrowka brzozow eleobudmax
mrowka brzozow eleobudmax
mrowka brzozow eleobudmax
mrowka brzozow eleobudmax
mrowka brzozow eleobudmax
mrowka brzozow eleobudmax
mrowka brzozow eleobudmax
mrowka brzozow eleobudmax

Porady

PSB Mrówka Eleo-Budmax
ul. Kościuszki 23, 36-200 Brzozów
Oddział Sanok
ul. Krakowska 134, 38-500 Sanok
Telefon: 13 43 440 20
E-mail: mrowka.brzozow@eleo.com.pl
ScrollToTop