Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ELEO-BUDMAX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Brzozowie, adres: ul. T. Kościuszki 23, 36- 200 Brzozów, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648773, NIP: 6861688030, REGON: 365937296; dalej określana mianem „ADO” (Administrator Danych Osobowych). Pełniąc funkcję „ADO” wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Funkcję tą pełni Pan Przemysław Szymański, z którym można się kontaktować w formie elektronicznej na adres p.szymanski@eleo.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: realizacja umowy sprzedaży towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), realizacja procesu reklamacji w ramach umowy gwarancji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), archiwizacja w sytuacji gdy należy wykazać fakty, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń w sytuacjach spornych, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail. W przypadku przedsiębiorców dodatkowo przetwarzamy NIP, REGON, adres siedziby.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego i reklamy tj. w celach informowania o aktualnej ofercie handlowej tylko i wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do następujących podmiotów:
 4. organów państwowych w zakresie przysługujących im uprawnień,
 5. sądów oraz osób biorących udział w prowadzonych postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 6. dostawców towarów w zakresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana uprawnień wynikających z umowy gwarancji,
 7. firm spedycyjnych i operatorów pocztowych w sytuacji gdy dostawa towarów jest realizowana przez te podmioty,
 8. firm spedycyjnych i operatorów pocztowych na podstawie Pani/Pana zgody do przetwarzania danych w celach marketingowych.
 9. firm świadczących na rzecz ADO usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pani/Pana dane osobowe.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez okres trwania umowy sprzedaży towarów lub usług, a po zakończeniu trwania umowy do czasu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń z nią związanych.
 11. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych.
 12. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do przeniesienia danych do innego ADO, o ile nie będzie się sprzeciwiać to obowiązkom ciążącym na ADO, jak również nie będzie sprzeciwiać się temu prawnie uzasadniony interes ADO.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 14. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeśli podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda (np. zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingowych).
 15. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest wymogiem ustawowym oraz umownym warunkującym możliwość świadczenia usług przez ADO. Brak ich podania uniemożliwi nawiązanie i utrzymanie relacji handlowych, w tym niemożliwość wystawienia faktury VAT, czy niemożliwość realizacji umowy gwarancji.
 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez ADO w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.

 

ELEO-BUDMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka komandytowa z siedzibą w Brzozowie,
adres: ul. T. Kościuszki 23, 36-200 Brzozów.

mrowka brzozow eleobudmax
mrowka brzozow eleobudmax
mrowka brzozow eleobudmax

Porady

PSB Mrówka Eleo-Budmax
ul. Kościuszki 23, 36-200 Brzozów
Oddział Sanok
ul. Krakowska 134, 38-500 Sanok
Telefon: 13 43 440 20
E-mail: mrowka.brzozow@eleo.com.pl
ScrollToTop